ಸೇವೆಗಳು

ಅಮೃತಶಿಲೆ

ಬಿಯಾಂಕೊ ಡೊಲೊಮಿಟಿ

ರಾಯಲ್ ಬೊಟಿಸಿನೊ

ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ

ಕ್ಯಾಲಕಟ್ಟಾ ಬೋರ್ಘಿನಿ

ವರ್ಡಿ ಆಲ್ಪಿ

amazonite quartzite

ಅಮೆಜೋನೈಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್‌ಜೈಟ್

blue sodalite

ನೀಲಿ ಸೋಡಾಲೈಟ್

ಕಲ್ಕಚ್ಚಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟೋಗ್ಲಿ

ಪೋರ್ಟೊರೊ ಒರೊ

blue sodalite-brazil

ನೀಲಿ ಸೋಡಾಲೈಟ್-ಬ್ರೆಜಿಲ್

fusion quartzite

ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈಟ್

ಕ್ಯಾಲಕಟ್ಟಾ ವಾಗಲಿ ಚಿನ್ನ

ಪಾಂಡ ವೈಟಿ

calacatta viola

ಕ್ಯಾಲಕಟ್ಟಾ ವಯೋಲಾ

Azul macauba quartzite

ಅಜುಲ್ ಮಕೌಬಾ ಕ್ವಾರ್ಟ್‌ಜೈಟ್