• ಬ್ಯಾನರ್

ಓನಿಕ್ಸ್

ಜೇಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಓನಿಕ್ಸ್

ಪಿಂಕ್ ಓನಿಕ್ಸ್

ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಓನಿಕ್ಸ್